Aan: alle mensen die betrokken zijn bij de militaire begraafplaats Roodeweg

Van: Erwin Kamp

Datum: 22 december 2006

Editienummer: 5

Betreft: update stand van zaken

Status: ter kennisname

 

Aan alle betrokkenen bij de militaire begraafplaats,

 

Deze mail is bedoeld om alle betrokkenen te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de begraafplaats. In het bijzonder wil ik hier zes onderwerpen noemen:

 

  1. Opknappen begraafplaats (rectificatie)

Op de een na laatste dag van het jaar, zaterdag 30 december a.s., staat er weer een onderhoudsbeurt voor de begraafplaats gepland. We beginnen om 07.00 uur. Het lijkt me heel aardig om tijdens deze laatste bijeenkomst van het jaar gezamenlijk een biertje als afsluiting te drinken. Ik realiseer me dat er mensen op vakantie zijn maar wil toch graag alle achterblijvers uitnodigen.

 

  1. Bezoek HDP

Twee weken geleden is het oud Hoofd Directie Personeel, de heer Volkertz, op de MB Parera op bezoek geweest. Hij heeft ook een gesprek met de GV gehad. Al had zijn bezoek een ander doel, ik heb hem toch uitgebreid gesproken over onze begraafplaats. Hij heeft mij toegezegd de begraafplaats onder de aandacht te brengen binnen het departement. Tevens wil de HDP kijken over er financiën zijn vrij te maken.

 

  1. Belangstelling voor begraafplaats C-ZSK

Tijdens het bezoek van de vice-admiraal Kelder aan Curaçao half oktober jl. is de begraafplaats onder zijn aandacht gebracht. Het heeft even geduurd maar inmiddels is er vanuit zijn kabinet een aantal vragen aan CZMCARIB gesteld over de betrokkenheid van de KM vanuit de West. Letterlijk heeft de vice-admiraal gezegd positief te staan tegenover het opknappen van de begraafplaats en dat de op te richten stichting warme morele steun verdient. Gezien de opstelling van CZMCARIB ben ik er nog niet van overtuigd dat deze warme woorden ergens toe zullen leiden. Wel goed dat C-ZSK nu op de hoogte is.

 

  1. Opknapwerkzaamheden door verschillende personen

De afgelopen weken heeft een aantal personen op eigen initiatief de begraafplaats bezocht om hem verder te verfraaien. In het bijzonder wil ik hier noemen: Sjaak Roelse en Bartho van Riemsdijk. Reuze bedankt.

 

  1. Contact met de Oorlogs Graven Stichting (OGS)

Half januari zal tijdens een bestuursvergadering van de OGS onze begraafplaats worden besproken. Ze zullen met name vergaderen over de vraag hoe wij in de toekomst kunnen samenwerken en wat we van de OGS kunnen verwachten. Wanneer ik meer informatie van hen ontvang dan horen jullie in een volgende update hier meer over.

 

  1. Vorming bestuur en deponeren van staturen

Vrijdag 22 december jl. is een samenstelling van het bestuur van onze op te richten stichting samen gekomen. Zij hebben de statuten van de stichting besproken. De bestuursleden zijn: Carlos Sayers (voorzitter), Rob van Reusel (penningmeester), Dimitri Cloose (algemeen bestuurslid), Jos Rozenburg (algemeen bestuurslid en contactpersoon Oorlogs Graven Stichting) en Erwin Kamp (vice-voorzitter en secretaris). Het bestuur wordt nog aangevuld met iemand vanuit het Vrijwilligers Korps Curaçao en iemand van het Contactorgaan Oud Mariniers. Het bestuur hecht eraan dat zij een brede vertegenwoordiging is van haar achterban (verschillende organisaties en verschillende doelgroepen). De volgende stap is nu dat de statuten door de notaris definitief worden opgemaakt en dat wij daarna ons laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Voor het einde van het jaar zal de oprichting van onze stichting een feit zijn (als de notaris meewerkt). Hierdoor wordt het mogelijk om langs officiële weg fondsen te werven en als formeel orgaan met overheden en instanties contacten te onderhouden. Een extra reden om zaterdag 30 december a.s met elkaar het glas te heffen.

 

Rest mij nog jullie allen alvast fijne Kerstdagen toe te wensen en tot zaterdag 30 december a.s.

 

Met vriendelijke en collegiale groeten,

 

Erwin Kamp

Humanistisch raadsman